WV Dogpound
Thirsty!!!! (Taken with Instagram at WV Dogpound)

Thirsty!!!! (Taken with Instagram at WV Dogpound)

WV wine!!! Classic yet currant!   (Taken with Instagram at WV Dogpound)

WV wine!!! Classic yet currant! (Taken with Instagram at WV Dogpound)

Gotta love a drunken mess!!!

Gotta love a drunken mess!!!